• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO


 1. Administratorem Danych Osobowych Sklepu internetowego jest Łukasz Hynek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Łukasz Hynek EPS STUDIO” ze stałym miejscem wykonywania działalności pod adresem: ul. 1 Maja 4, 42-202 Częstochowa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5732395839, REGON: 151580530, zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych.
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, należy kierować na następujący adres e-mail: sklep@yokodesign.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. 1 Maja 4, 42-202 Częstochowa.
 3. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować Zamówienie oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,
  2. numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń (takich jak np. brak Produktu w magazynie) jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
  3. adres zamieszkania/korespondencyjny – jest nam potrzebny do realizacji Zamówień w postaci wysyłki zamówionego przez Państwa Produktu,
  4. adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym Zamówieniem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową raz, dwa razy w miesiącu,
  5. NIP – Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,
  6. adres IP urządzenia– informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  7. Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
  8. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez użytkowników naszego Sklepu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 4. Każda osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 5. Przetwarzamy dane osobowe w celu:
  1. dokonywania zakupów w naszym Sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie Sklepu internetowego formularza zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie sfinalizowania określonej transakcji,
  2. zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi przez nas usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzana w momencie zrealizowania danej umowy,
  3. prowadzenia indywidualnego konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie usunięcia konta przez użytkownika,
  4. kierowanie treści marketingowych dotyczących Administratora oraz prowadzenie analityki strony internetowej w związku ze stosowaniem plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dane osobowe przetwarzane są do zakończenia sesji lub usunięcia plików cookies przez użytkownika, wycofania zgody lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu,
  5. prowadzenia strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w przypadku wygaśnięcia pliku Cookie, usunięcia plików Cookies lub odpowiednio w przypadku zakończenia danej sesji,
  6. realizowania usługi (subskrypcji) newsletteru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe zostaną usunięte w momencie wycofania zgody i usunięcia się listy subskrybentów newsletteru,
  7. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,
  8. bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,
  9. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
 6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są użytkownicy, tj. osoby, których dane dotyczą.
 7. W przypadku występowania przycisku lub funkcji będącej łączem z zewnętrznym serwisem, aplikacją lub mediami społecznościowymi między Administratorem niniejszego Sklepu internetowego, a administratorem zewnętrznej witryny występuje relacja współadministracji. Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji związanych z funkcjonowaniem danego przycisku lub funkcji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji czy dostawców serwisów społecznościowych. Nasi Współadministratorzy w obrębie niniejszego Sklepu internetowego to:
  1. Google Ireland Ltd. (Mapy Google) z siedzibą pod adresem: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Irlandia,
 8. Administrator korzysta z narzędzi Google Ireland Ltd (Google Google Analytics). Co do zasady dane przetwarzane w ramach korzystania z tych narzędzi, przetwarzane są na serwerach zlokalizowanych w obrębie EOG. Niemniej podmioty dostarczające te narzędzia mogą zostać zobowiązane do przekazania danych do p. trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na nie przez przepisy prawa lub jeśli jest to konieczne ze względu na charakterystykę świadczonych usług (SaaS, hosting, itp.). Zakres przekazywanych danych osobowych w tym zakresie odnosi się do wszelkich danych osobowych wskazanych w punkcie 3 niniejszej Polityki Prywatności. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym zostały wskazane w pkt 5 lit. d oraz e niniejszej Polityki. Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. o zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony przez Ramy ochrony danych UE-USA (art. 45 ust. 1 RODO). Podmioty-importerzy danych osobowych, spełniające kryteria decyzji i uczestniczące w programie Ram Ochrony Danych, znajdują się na liście pod adresem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. Podmioty te mogą przekazywać dane do Państw trzecich, na podstawie przyjętych przez te podmioty Standardowych Klauzul Umownych.
 9. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane mogą być udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, wyłącznie podmiotom posiadającym umocowanie do przetwarzania danych osobowych w obowiązujących przepisach prawa (np. organy ścigania, ZUS, czy Urząd Skarbowy). Administrator udostępnia dane osobowe swoich klientów w szczególności: operatorom płatniczym, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom podatkowym.
 10. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
  1. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,
  2. obsługującym CRM,
  3. świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.
 11. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 12. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  2. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  4. wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,
  5. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  6. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  7. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  8. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  9. w przypadku podstawy prawnej, w postaci zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  10. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  11. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 13. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 2 powyżej.
 14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

POLITYKA COOKIES
www.yokodesign.pl


 1. DEFINICJE.
  1. Administrator Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.yokodesign.pl, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Łukasz Hynek prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą „Łukasz Hynek EPS STUDIO”, ul. ul. 1 Maja 4, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732395839, REGON: 151580530, zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych. Kontakt: telefon: 514 795 411, adres e-mail: sklep@yokodesign.pl,
  2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez strony internetowe, które odwiedzasz i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz ze Strony internetowej Administratora. Informacje zawarte w plikach Cookies są niezbędne aby strona działała prawidłowo, przy czym pliki te są zaszyfrowane, co uniemożliwia udostępnienie plików osobom nieupoważnionym. Informacje zebrane w plikach cookie może odczytać Administrator oraz jego kontrahenci (ze względów technicznych).
  3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do strony internetowej Administratora.
  4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca witrynę www www.yokodesign.pl,
  5. Strona internetowa – www www.yokodesign.pl, wraz z podstronami.

 2. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES.
  1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
  2. Pliki Cookies są wykorzystywane jedynie w zakresie wyrażonych na nie zgód przez Użytkownika. 
  3. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych, funkcjonalnych, reklamowych oraz społecznościowych. 
  4. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
  5. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
  6. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
   1. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
   2. Cookies stałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Pliki tego typu pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.
  7. Ze względu na źródło pochodzenia danych plików Cookies Administrator korzysta z:
   1. Cookies własnych: pliki generowane przez witrynę oraz na niej umieszczane przez Administratora (przykładowo: niezbędne);
   2. Cookies podmiotów zewnętrznych: to informacje pochodzące z zewnętrznych serwerów, np. reklamowych, dostawców usług nawigacyjnych (mapy lub wyszukiwarki). Tego typu pliki pozwalają na ocenę skuteczności działań reklamowych i projektowanie działań z tym związanych, zgodnie z preferencjami użytkownika (przykładowo: analityczne).
  8. Pliki Cookies dzielimy ze względu na pełnioną przez nich funkcję na Stronie internetowej:
   • Cookies techniczne/niezbędne – pliki niezbędne, w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, w tym: zapewnienia prawidłowego wyświetlania się strony internetowej w zależności od urządzenia, z którego korzysta użytkownik lub ustawień tego urządzenia; dostosowanie treści na stronie, mających znaczenie techniczne dla działania strony (np. język strony); zapamiętania czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie niektórych treści;
   • Cookies analityczne – pliki służące mierzeniu efektywności podejmowanych przez nas działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych użytkowników oraz w celu ulepszania funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym w celu: badania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz weryfikacji źródła ruchu (tzw. kierunki przekierowania); wykrywanie nadużyć w ruchu na stronie (np. sztuczny ruch internetowy – boty); mierzenie skuteczności akcji prowadzonych na rzecz Administratora np. w sieci reklamowej Google, na zewnętrznych stronach internetowych;
   • Cookies funkcjonalne – pliki służące zapamiętywaniu ustawień użytkowników na stronach internetowych (kolor tła, język, koszyk zakupowy). Dzięki temu użytkownicy po pierwszym wejściu na daną stronę oraz dostosowaniu jej do swoich preferencji, ponownie odwiedzając daną stronę nie muszą dokonywać ponownie tych samych ustawień. Ten typ plików najczęściej jest rodzajem stałych Cookies;
   • Cookies marketingowe/reklamowe – pliki służące śledzeniu zainteresowań oraz preferencji Użytkownika w celu dostosowywania adresowanych reklam. Pliki te są instalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Adresowane reklamy mogą być wyświetlane na innych stronach przeglądarki poprzez stosowanie remarketingu. Nieudzielenie zgody na te pliki Cookies nie niesie za sobą żadnych negatywnych efektów w korzystaniu z Serwisu internetowego,
   • Cookies społecznościowe – pliki Cookies instalowane poprzez umieszczanie odnośników do konkretnych mediów społecznościowych. Celem instalowania niniejszych plików jest umożliwienie Użytkownikom łączenia się ze swoimi profilami zarejestrowanymi mediach społecznościowych.
  9. W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki Cookies z przeglądarki.

 3. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES.
  1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
  2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
  3. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej znajdują się odnośniki do informacji dotyczących usuwania plików Cookies w kilku najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
   1. Google Chrome;
   2. Mozilla Firefox;
   3. Microsoft Edge
  4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  5. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

» Zmień ustawienia cookies

YokoDesign_pl